MVP


Model View Presenter

Speciální varianta softwarové architektury MVC. Oproti MVC je kladen větší důraz na střední rozhodovací vrstvu na úkor vrstvy datové. Datová vrstva v modelu MVP slouží skutečně pouze k výpočtům s daty a přístupům ke zdrojům a je plně ovládána vrstvou řídící logiky.

Vrstva řídící logiky již není představována tenkým controlerem, ale v případě webových aplikací routerem (mapuje URL na stránky ve struktuře a naopak) a presenterem (zajišťuje řídící logiku stránky).

Virgo CMS používá tuto variantu architektury s vylepšením o dynamickou skladbu řídící logiky z bloků nezáviských funkcionalit.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné