MVC


Model View Controler

Název softwarové architektury rozdělující aplikaci na tři základní vrstvy kde každá vrstva je relativně nezávislá na ostatních. Cílem je vytvoření robustní architektury kdy výměna či modifikace jedné části neznamená přepsání částí zbylých.

Díky této architektuře je možné programovat aplikace (a to nejenom webové) velmi efektivně. Například změna vzhledu aplikace (přepracování vzhledu stránek), bez zásahu do jejich funkčnosti, je díky této architektuře mnohem snadnější. Stejně tak možnosti modifikace existujících funkcionalit jsou mnohem větší. Kód striktně dodržující MVC architekturu je mnohem čitelnější, přehlednější a dlouhodobě použitelný pro další vývoj.

Jednotlivé vrstvy architektury

  • Datová vrstva - má na starosti práci s daty, napojení na zdroje (databáze, soubory, apod...). Je reprezentována modely, API a dalšími objekty.
  • Řídící logika - většinou velmi tenká vrstva určující co se bude dít a jak bude aplikace reagovat. Je reprezentována controlerem.
  • Zobrazovací vrstva - vrstva starající se pouze o zobrazování dodaných dat. Je reprezentována zobrazovacími šablonami.

Virgo CMS spoužívá speciální variantu MVC architektury - architekturu MVP.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné