analýza


Proces poznávání objektu, činnosti či problému za účelem jeho pochopení a případné změny, vytvoření nebo popisu.

V kontextu webových prezentací se jako analýza označuje jednat samotný proces a pak také i výsledný produkt - zpráva popisující analyzovaný objekt s navrženým řešením a jeho důsledky.

Při tvorbě a správě webových prezentací se využívá několik analýz:

Implementační analýza

Nejčastější forma analýzy. Je prováděna během procesu tvorby webové prezentace. Obsahem analýzy je jednoznačný popis vznikajícího produktu jak po stránce grafické tak po stránce funkční a strukturální. V implementační analýze tak najdete:

  • Popis struktury databázových tabulek a vazeb mezi nimi.
  • Drátěné modely jednotlivých stránek s popisem.
  • Grafické návrhy důležitých stránek a prvků.
  • Popis jak fungují jednotlivé funkcionality stránek.
  • Popis nastavení jednotlivých instancí funkcionalit a míst kde budou zapnuty.
  • Soupis grafických prvků dodaných spolu s prezentací.
  • Seznam bodů při jejichž splnění lze považovat projekt za řádně vyhotovený. Tzv. akceptační kritéria.
  • Implementační analýza a slouží jako návod programátorům a kodérům pro vytvoření prezentace a zároveň jako manuál pro testování testerům.
  • Pokyny a doporučení pro programátory a kodéry.

Business analýza

Jedná se o zjednodušenou variantu implementační analýzy oproštěnou od pokynů pro programátory a kodéry. Slouží jako podklad pro klienta kdy určuje konečnou podobu díla, které obdrží.

Analýza přístupnosti

Nebo také SEO analýza. Provádí se nad existující webovou prezentací. Cílem analýzy je popis silných a slabých stránek prezentace z hlediska dostupnosti pro návštěvníky. Např. míra indexování, klíčová slova, indexace stránek, počty přístupů a míra opuštění apod... Nedílnou součástí této analýsy je soupis doporučení jak vylepšit stávající stav aby stránky byly lépe dostupné.

Je doporučené provádět tuto analýzu v případě přepracování existující prezentace do novější podoby. Díky této analýze je poté možné zachovat silné stránky původní prezentace a vylepšit stránky slabé.

Analýza použitelnosti

Provádí se buď nad existující prezentací nebo v zjednodušené formě nad grafickým návrhem. Cílem je určení ergonomie stránek a popis silných a slabých míst v použitelnosti a ovladatelnosti stránek. Např. zda jsou důležité a často žádané informace jednoduše dostupné, zda návštěvníci chápou orientaci na stránce a její funkcionality, které části stránek nejsou používány a proč apod... Opět je nedílnou součástí soupis doporučení pro zlepšení stávacího stavu.

Analýzy přístupnosti a použitelnosti se provádějí v několika krocích - nejprve se stav zanalyzuje a provedou se doporučované změny. Za čas se analýza opakuje a vyhodnocují se dopady a provádějí další případné změny.

Vzhledem k tomu, že se prostředí Internetu neustále vyvíjí a mění, doporučujeme provádět analýzu přístupnosti a použitelnosti alespoň 1x za dva roky. Co platilo a bylo dobré v minulosti nemusí vzhledem k jiným návykům používání a změnám v algoritmech indexace obsahu platit nyní.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné